Raunas novads

Aktualitātes


Par tīru Raunas upi!
17.04.2014


""

 Par tīru Raunas upi!

 

Raunas iedzīvotāji turpina iesākto – sakopj Raunas upi, un dara to ar devīzi "Par tīru Raunas upi!". Talkas notiek Raunas vidusskolas projekta ,,Raunas upes funkcionalitātes atjaunošana, veidojot zaļās infrastruktūras un radot jaunus ekosistēmu pakalpojumus” ietvaros, kurā piesaistīts Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums.

Martā un aprīlī jau ir notikušas trīs Raunas upes tīrīšanas talkas.Izdarīts liels darbs – iztīrīts vairāki upes posmi. Divi upes posmi 110m garumā atbrīvoti no koku sanesumiem, sagāzumiem un bebru dambjiem, kas aizsprostoja Raunas upes ūdensteci. Kā arī kopumā iztīrīts 1.6 km garš upes posms no atsevišķiem kritušiem kokiem. Iztīrītais upes posms sākas no Raunas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz autoceļam Rauna – Cēsis. Kopā izvākts apmēram 90 kubikmetri koksnes.

Upes tīrīšana ir nozīmīga - vietējā līmenī tiek izpildīta viena no Eiropas ūdeņu struktūrdirektīva prasībām, kas paredz līdz 2015. gadam sasniegt labu ūdens ekoloģisko kvalitāti. Atbrīvots lašveidīgo zivju migrācijas ceļš. Attīrot no koku sagāzumiem un sanesumiem upi, tiek samazināta krasta erozija. Veicot šos pasākumus, radam arī papildus pievienoto vērtību, veidojot upi un tās piekrastes daļu kā kājnieku un ūdenstūrisma objektu.

Sakoptas divas atpūtas vietas upes krastos, ko varēs izmantot ūdenstūristi, kā arī vienkārši pastaigājoties gar upi. Atpūtas vietās paredzēts uzstādīt soliņus un galdus. Atpūtas vietām paredzētos galdus un soliņus gatavos Raunas vidusskolas skolēni kopā ar mājturības un tehnoloģiju skolotāju Ausekli Tūteru.

Lielās talkas ietvaros 26. aprīlī paredzēts vākt atkritumus upes krastos. Kā arī paredzēta vēl viena talka vasarā, kad būs beidzies galvenais saldūdens zivju nārstošanas laiks. Tiks izcelti sakritušie koki upes posmā no Raunas centra Valmieras ielas tilta Raunas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Par garšīgām pusdienām talkotājiem gādāja Jānis Sīka. Liela nozīme talkās bija traktortehnikai, ko nodrošināja Aldis Kručāns, Pēteris Vasiļjevs, Kaspars Vecgailis un Guntars Lubūzis.

 

Paldies visiem, kuri bijām kopā, lai to paveiktu!

 

 

Ielādēju...      Atpakaļ