Raunas novads

Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 3 2015.gada 25.martā
23.03.2015


""

RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv


RAUNAS NOVADA

DOMES SĒDE NR. 3

2015.gada 25.martā


DARBA KĀRTĪBA


 1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.

 2. Iesniegumu izskatīšana:

  1. Par finansiālu atbalstu R.P.

  2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Birzītes”.

  3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

  4. Par biedrības „Sporta Klubs EJ” iesniegumu.

 1. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu politiski represētām personām.

 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu maksātnespējas gadījumā.

 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu un norakstīšanu no bilances.

 4. Par nekustamā īpašuma „Ezeriņi”-1, „kadastra Nr.”, nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.

      Atpakaļ