Raunas novads

Aktualitātes


Apkopoti aptaujas anketu rezultāti vecākiem, kuru bērni mācās Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē vai citās izglītības iestādēs!
20.03.2015


Apkopoti aptaujas anketu rezultāti vecākiem, kuru bērni mācās Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē vai citās izglītības iestādēs!Izglītības kvalitātes vērtēšanai, darbības uzlabošanai Raunas novada izglītības iestādēs ir apkopoti pirmie rezultāti. Anonīmajā aptaujā vecākiem piedalījās 62 dalībnieki.
Uz jautājumu: Vai Jūsu bērns uzsāks mācības, mācās Raunas novada izglītības iestādē vai apmeklē skolu ārpus novada robežām 81% aptaujas dalībnieku bija izvēlējušies novada skolas, savukārt 19% aptaujas dalībnieku citas izglītības iestādes ārpus Raunas novada.

Izvēloties savam bērnam novada skolas, lielākā daļa aptaujas dalībnieku, kā argumentu minēja skolas atrašanās tuvāk mājām. Vairāki aptaujas dalībnieki akcentēja, ka skolā ir brīvpusdienas, nav nepieciešams izmantot transportu nokļūšanai uz skolu un ir pazīstami skolotāji, lidz ar to lielāka uzticība un vieglāk sadarboties. Vairāki no aptaujas dalībniekiem uzsvēra, ka skola ir nozīmīgs izglītības un kultūras centrs, kurā iegūst labu pamatizglītību, savukārt cits aptaujas dalībnieks pats mācījies novada skolā un tā ielikusi labus pamatus, kā arī arguments par to, ka skolā ir pagarinātā grupa, dažādi pulciņi,veiksmīga audžu ģimeņu bērnu iekļaušana kolektīvā un atbalsts vecākiem.

Savukārt aptaujas dalībnieki, kas izvēlējušies bērnu sūtīt citā skolā ārpus Raunas novada, komentāros izskanēja viedoklis, ka izvēlētajā mācību iestādē nav apvienotās mācību stundas un skolēnam ir veselīgāka konkurence klasē. Vairāki aptaujas dalībniekie akcentēja, ka bērniem ir atmaksāts transports nokļūšanai uz izglītības iestādi. Viens aptaujas dalībnieks minēja, ka neapmierina skolas vadības darbs, kā arī citā skolā bērnam ir iespēja papildus brīvajā laikā mācīties mūzikas un mākslas novirziena skolā. Savukārt kāds no aptaujas dalībniekiem ir mainījis dzīves vietu, savukārt cits vecāks bērnam izvēlējas par labu citu vidusskolu, jo izglītība saistīta ar profesijas izvēli.

Uz jautājumu: Ja jūsu bērns mācās citā skolā, kam būtu jāmainās, lai Jūs apsvērtu iespēju bērna izglītošanu turpināt kādā no novada skolām? No 12 aptaujas dalībniekiem, divi būtu ar mieru mainīt savu lēmumu.
Viens no argumentiem bija par Raunas vidusskolas vadības maiņu, kā arī, ka bērna izglītošanai jāizmanto inovatīvas metodes - izmantojot mūsdienīgās tehnoloģijas.Vēl minēts arguments par ārpusstundu nodarbību klāstu, kas diemžēl nav pieejamas novada skolā, it īpaši sporta nodarbības, kā arī lielai daļai novada skolotāju būtu jāiet nopelnītā pensijā.

Raunas novada pašvaldības izglītības un kultūras komiteja pateicas aptaujas dalībniekiem par izteikto viedokli. Tālāk turpināsies darbs pie Raunas novada izglītības iestāžu pedagogu, vecāku un skolēnu anketu apkopojumiem, kuru rezultāti tiks prezentēti iesaistītām pusēm.
      Atpakaļ