Raunas novads

Aktualitātes


Nekustamā īpašuma "Ķeveru kalns", Drustu pagastā, Raunas novadā, atsavināšana
05.03.2015


Nekustamā īpašuma "Ķeveru kalns", Drustu pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas  likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā.  Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes  ielā 2, Raunas pagastā 2015. gada 08.aprīlī plkst. 10.00. Dalībnieku  reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2015.gada 07.aprīlim plkst. 17.00. Nosacītā cena EUR 29 000,00 (divdesmit deviņi tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 2 900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro  00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas  nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela  2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas  lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 22016948,  64119902.  

Izsoles noteikumi

 

 
      Atpakaļ