Raunas novads

Aktualitātes


Paziņojums
19.02.2015


Paziņojums

 

Raunas novada mājsaimniecībām, kuras noslēgušas līgumu ar Raunas novada domes Saimniecisko dienestu par komunālajiem pakalpojumiem dzīvojamās mājās

Līgumā par komunālajiem pakalpojumiem dzīvojamās mājās, kas noslēgts starp Raunas novada domes Saimniecisko dienestu kā komunālo pakalpojumu Piegādātāju un mājas īpašnieku kā komunālo pakalpojumu Patērētāju, noteikts, ka samaksa par komunālajiem pakalpojumiem saskaņā ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta noteiktajiem tarifiem tiek veikta katru mēnesi, taču ne vēlāk kā līdz 25.datumam, maksājumu veicot Saimnieciskā dienesta kantorī vai ar bankas pārskaitījumu. Līdz ar norādīto saprotams, ka arī skaitītāju rādījumi ir nododami ne retāk kā reizi mēnesī.

Noslēdzot saistības augstāk norādītā līguma ietvaros, Patērētājs ir apņēmies nodot skaitītāja rādījumus un regulāri maksāt visus komunālos maksājumus atbilstoši reālajam patēriņam un līguma nosacījumiem.

Tādēļ lūdzam mājsaimniecības, kurās ir uzstādīti skaitītāji, pildīt līgumā norādītās saistības un katru mēnesi nodot skaitītāja rādījumus, līdz ar to arī veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem. Ja līgumsaistības netiks pildītas, tiks piemērotas līgumā noteiktās soda sankcijas, piemērojot kavējuma procentu 0,1% apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, kas tiks pieskaitīts nākamajam komunālo maksājumu rēķinam.
      Atpakaļ