Raunas novads

Aktualittes


2015

<--  ... 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...  --> 

Apmekl Vidzemes Uzmju dienas 2015
24.04.2015

No 15. ldz 16.maijam laukum pie Valmieras Kultras centra jau 18.reizi norisinsies Vidzem lielk izstde-gadatirgus Vidzemes Uzmju dienas 2015

Last vairk ...


Uzmumu reistrs aicina sadarbbai
24.04.2015

Tuvojas 30.jnijs - datums, kad uzmjiem saska ar Komerclikumu ir jiesniedz dalbnieku reistra pirmais nodaljums, lai vartu veiksmgi turpint uzmjdarbbu

Last vairk ...


Vidzem uzscis darbu ES struktrfondu informcijas un uzmjdarbbas centrs; iedzvotji aicinti konsultties par uzmjdarbbas uzskanas iespjm
24.04.2015

2015. gada marta beigs uz Vidzemes plnoanas reiona (VPR) ES struktrfondu informcijas centra bzes tika izveidota jauna struktrvienba VPR ES struktrfondu informcijas un uzmjdarbbas centrs

Last vairk ...


RAUNAS NOVADA DOMES SDE NR. 4 2015.gada 29.aprl
24.04.2015

DARBA KRTBA

Last vairk ...


Raunas vidusskola ir pieteikusi dalbu konkurs Trai Latvijai
21.04.2015

Vlamies informt visus kuri grib atbrvoties nolietotm elektroprecm (ts nedrkst bt izkomplekttas) ka, nolietots elektro tehnikas 2.krtas izveana, konkursa "Trai Latvijai" ietvaros, no msu skolas notiks 27.04.2015

Last vairk ...


Velobrauciens
21.04.2015

4.maij Raunas stadion

Last vairk ...


Raunas novada domes jaunieu deju kolektvam ,,Trejdevii" 1. pakpe Csu deju apria deju kolektvu skat
20.04.2015

Last vairk ...


Iedzvotju ievrbai!
20.04.2015

Saistb ar AS Sadales tkls plnotajiem remontdarbiem, Raunas novada dom 21.04.2015. no plkst.9.30 ldz plkst. 16.30 bs ierobeota pakalpojumu pieejamba

Last vairk ...


Uzmj, sakrto paprus! Uzmumu reistrs aicina pieteikties Konsultciju dienm Rg un reionos
17.04.2015

Lai veicintu uzmju aktivitti, nodroinot Komerclikum noteikto prasbu par dalbnieku reistra pirm nodaljuma iesnieganu un pamatkapitla prreistrciju eiro izpildi, Uzmumu reistrs organiz Konsultciju dienas Rg un reionos. Pirm Konsultciju diena notiks jau 22.aprl viss Uzmumu reistra reionlajs nodas, un di paskumi plnoti ar maij un jnij

Last vairk ...


Mjlopu prbaude uz leikozi
17.04.2015

Mjlopu prbaude uz leikozi veicama reizi trijos gados pc noteikta plna. Izmekljumus apmaks panieks. Svargi prbaudi veikt laik, pretj gadjum netiks saglabts leikozes brvs saimniecbas statuss. Suu un kau vakcincija pret trakumsrgu ir obligta, par visu atbild dzvnieku panieki.

Last vairk ...


Sakar ar doktorta telpu remontu no .g.20.apra daktere Zaiga ZARIA un rsta paldze Biruta ZVEJNIECE pacientus pieems Drustu Tautas nam mazaj zl
17.04.2015

Last vairk ...


Programma Jaunieu garantija
17.04.2015

Vairk nek 50 tkstoi Latvijas jaunieu vecum no 15 ldz 29 gadiem nestrd, nemcs un neapgst arodu, bet tikai nedaudz vairk par 20 tkstoiem no tiem saem atbalstu darba meklan

Last vairk ...


Par zemes lietoanas un zemes apauguma veidu statistisko apsekojumu jsu pavaldb
16.04.2015

SIA "Vides eksperti" pc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pastjuma veiks zemes apauguma un lietoanas situcijas, k ar to izmaiu apsekojumu Baltijas valsts t.sk. ar jsu pavaldb. Apsekojums notiks no 2015. gada maija ldz oktobrim

Last vairk ...


Noskaidrotas spcgks komandas brnu hokeja turnr Zelta ripa
16.04.2015

15 komandas, aizvadot sples no 10. marta ldz 10. aprlim, sacents par labks Vidzemes komandas titulu

Last vairk ...


Talkoanas vietas Raunas pagast
14.04.2015

Talkotji aicinti pievienoties 25. aprl plkst. 10:00

Last vairk ...


Aicinm uz Lauku kopienu parlamentu - "Izaugsmes prieknosacjumu radana mazajs pilsts un lauku reionos"!
13.04.2015

Lgatne, no 3. - 5. jnijs

Last vairk ...


No maija skuma, Raunas TIC pieejama velo noma
08.04.2015

Velo nomas maksa: 1 h - 1.00 EUR; Katra nkam stunda 0.50 EUR; 1 diena 5.00 EUR; Nkam diena 3 EUR; Brniem ldz 15. gadiem BEZMAKSAS!

Last vairk ...


Dabas aizsardzbas prvalde aicina pieteikt prbaudei bioloiski vrtgus zljus (BVZ)
08.04.2015

2016. gad tiks uzskta aizsargjamo dzvotu kartana vis Latvijas teritorij. Eksperti dosies dab un inventarizs meus, purvus, atsegumus, deus un zljus

Last vairk ...


ATD atzingi vrt VPR paveikto sabiedrisk transporta koordinan reion
07.04.2015

31. mart Vidzemes plnoanas reiona (VPR) Csu biroj viesojs VSIA Autotransporta direkcija vadba, lai ar reiona prstvjiem prruntu dadus jautjumus saistb ar sabiedrisko transportu

Last vairk ...


Par Valsts socils aprpes centra "Vidzeme" fililes "Rauna" klientu iesniegumiem
07.04.2015

Last vairk ...


<--  ... 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...  --> 
Arhvs
2019 (174)   
2018 (302)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)