Raunas novads

Aktualittes


2015

<--  ... 1 11 12 13 14 15 16  --> 

VTV siets par Raunas socils aprupes centru
15.01.2015

Last vairk ...


PRET SAC ,,RAUNASLGANU
15.01.2015

Lgums parakstties tikai pilgadgm personm ,ne vairk k vienu reizi ldz 19.01.2015 plkst . 12:00 Parakstties var Raunas novada dom, Veikal ,,Elvi", veikal ,,Top", veikal ,, Lats", Raunas, Rozes, Drustu biblioteks, Raunas pansiont, Drustu prvald, Raunas dienas centr ,,lsirdba". Pateicamies veikaliem - ,,Elvi", ,,Lats", ,,Top" par atsaucbu un sadarbbu

Last vairk ...


Aicina pieteikties informatvajam seminram par finansjuma saemanas iespjm Centrl Baltijas jras reiona programmas 2014.-2020. gadam ietvaros
12.01.2015

Vidzemes plnoanas reiona ES fondu informcijas centrs aicina izmantot iespju un pieteikties dalbai bezmaksas informatvaj seminr par Centrl Baltijas jras reiona programmu 2014.-2020. gadam

Last vairk ...


Aktualittes Drustu novadptniecbas muzej
12.01.2015

2014. gada decembr notika Seno amatu darbncas atklana Drustu pagast

Last vairk ...


SLUDINJUMS
12.01.2015

Mantiniece mekl un izsludina atldzbu par traktora tehniku, kas piederja Ivaram Smaliim un Andrim Smaliim, kas atrads Cea Skripstos, Drustu pag. (2 T40 AM, arkls, kultivators, vagotjs, mslu rdtjs, 2 rindu kartupeu kombains, 2 rindu pou kartupeu krattjs, pou rotjo zles paujmana, siena grbeklis maz Jula)

Last vairk ...


Informcija iedzvotjiem
09.01.2015

Raunas novada dome atgdina par Raunas novada autoceu attranas no sniega krtbu

Last vairk ...


Uzmanbu zemniekiem
09.01.2015

Ziema paskries nemanot un tuvojoties pavasarim, domsim ko ssim , stdsim savos laukos un k ievrosim jaunos tieo maksjumu nosacjumus

Last vairk ...


Austra Jurgena AUSTRAS GRMATA 2 das
09.01.2015

Raun, 20.janvr, plkst.19.00

Last vairk ...


Paziojums par nodomu noteikt aizliegumu entiski modificto kultraugu audzanai
07.01.2015

Pamatojoties uz entiski modificto organismu aprites likuma 22.panta ceturto dau, Raunas novada domei ir nodoms uz 5 (pieciem) gadiem Raunas novada administratvaj teritorij noteikt aizliegumu entisko modificto kultraugu audzanai.

Last vairk ...


Skusies pieteikans apbalvojumam Laiks Ziedonim
07.01.2015

6.janvr, Zvaigznes dien, Imanta Ziedoa fonds Viegli izsludina pieteikanos apbalvojumam Laiks Ziedonim. Apbalvojums jau otro gadu tiks pasniegts piecs nomincijs: zintn, novadptniecb, brniem un jaunieiem, tautsaimniecb un literatr. Pieteikans ldz 13.februrim apbalvojuma mjas lap www.laiksziedonim.lv. Laureti tiks pazioti pa cildinanas ceremonij 3.maij - Imanta Ziedoa dzimanas dien.

Last vairk ...


Nekustam pauma "everu kalns", Drustu pagast, Raunas novad atkrtota atsavinana
07.01.2015

Raunas novada dome saska ar Publisks personas mantas atsavinanas likumu atkrtoti prdod mutisk izsol ar augupejou soli nekustamo paumu everu kalns, Drustu pagast, Raunas novad. Izsole notiks Raunas novada domes prieksdtjas kabinet, Vidzemes iel 2, Raunas pagast 2015. gada 11. februr plkst. 10.00

Last vairk ...


Nomas tiesbu izsole
07.01.2015

Pirts telpu Skolas iel 2, Drustos, Drustu pagast, Raunas novad

Last vairk ...


<--  ... 1 11 12 13 14 15 16  --> 
Arhvs
2019 (174)   
2018 (302)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)