Raunas novads

Aktualittes


2015

<--  ... 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...  --> 

VPR izsludintaj konkurs 5 mintes man nkotnes profesij
18.03.2015

Vidzemes plnoanas reiona ES Struktrfondu informcijas un uzmjdarbbas centrs no 10. marta ldz 23. martam izsludinjis konkursu 7.-9. klau skolniem, aicinot prdomt savas nkotnes profesijas apguves iespjas

Last vairk ...


Raunas upes sakopanas talka
17.03.2015

Last vairk ...


Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs
17.03.2015

Csu nodaas rkotais informatvais seminrs

Last vairk ...


Laik no 2015. gada marta ldz decembrim Latvijas eotelpisks informcijas aentras darbinieki veiks karu sagatavoanas lauku apsekoanas darbus Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Raunas un Smiltenes novadu teritorij
16.03.2015

Last vairk ...


Vidzemes Uzmju dienas 2015
16.03.2015

Maijs katru gadu iezmjas ar gada aktvs daas skumu daba atplaukst, sks drza darbi, vasaras darbu un aktivitu plnoanu, nosldzas viens gada posms un skas nkamais. Ikgadji tiei maij notiek ar Vidzem lielk izstde gadatirgus: Vidzemes Uzmju dienas 2015, kas ogad norisinsies 15.-16.maij, Valmieras Kultras centr

Last vairk ...


APTAUJA PAR vietjo iedzvotju uzmjspju un dzves kvalitti Amatas, Csu novada Vaives pagasta, Jaunpiebalgas, Lgatnes, Prgaujas, Priekuu, Raunas un Raiskuma pagasta Prgaujas, Vecpiebalgas novadu teritorij
09.03.2015

Last vairk ...


Nekustam pauma "everu kalns", Drustu pagast, Raunas novad, atsavinana
05.03.2015

Last vairk ...


Kt par lielko ziemas atptas paskumu Baltij!
05.03.2015

Gaizia karnevla pirmskumi mekljami astodesmito gadu skum. T ziedu laikos, paskums pulcja cilvku tkstous no vism Latvijas malm. Kras un uniklas, spocgas un jocgas maskas. Cilvki, kas tajs laias no kalna pau bvtos braucamajos. Mzika, joki, sples, rotaas un ziemas prieku baudana- tas ir Gaizia karnevls!

Last vairk ...


Aicinm ikvienu uz jogas nodarbbm!
03.03.2015

Nodarbbas notiek: CETURTDIENS no pl.18:00 Raunas skolas sporta zl OTRDIENS no pl. 17:00 Drustu Tautasskolas 99 Baltie zirgi telps

Last vairk ...


Dimdj zeme Kopienm dancojot
02.03.2015

Dmu Deju grupa Kopienes. lv apvieno 19 Raunas pagasta dejotjas vecum no 30 ldz 65 gadiem. Kolektvs izveidojs pirms 2 gadiem ar domu dzvi dzvot aktv kustb.

Last vairk ...


Aicinm uz Lauku kopienu parlamentu - "Izaugsmes prieknosacjumu radana mazajs pilsts un lauku reionos"!
27.02.2015

Lgatne, no 3. - 5. jnijs

Last vairk ...


Anketa veckiem
24.02.2015

Anketa veckiem, kuru brni mcs Raunas vidusskolas pirmsskolas izgltbas iestd vai apmekl skolu rpus novada robem.

Last vairk ...


Liels Talkas PAGALMU KONKURSS
24.02.2015

PIETEIKANS PAGALMU KONKURSAM TIEK PAGARINTA LDZ 1.MARTAM!

Last vairk ...


Iesaisties un plno nkotni!
24.02.2015

Csu rajona lauku partnerba (CRLP) veic padziintu izpti par perspektviem atbalstmiem darbbas virzieniem nkamaj plnoanas period. Galvenais ptjuma mris ir identifict tiei aktvko iedzvotju iespjas, vlmes piedalties un ar uzmj spju - kstot vai esot par prtikas raotju (mjraotju), amatnieku, zemnieku vai lauksaimnieku, viu spju attstties un kd veid partnerbas atbalsts vartu paldzt. Otrs jautjums ir NVO un biedrbu loma - iespjamais socils uzmjdarbbas potencils, kas vartu tikt atbalstts.

Last vairk ...


Par Informcijas dienu Latvijas pilsonbas pretendentiem
24.02.2015

Pilsonbas un migrcijas lietu prvaldes Csu nodaa inform, ka .g. 16.aprl, plkst. 11.00, Valmier, Prgaujas imnzij, Zvaigu iel 4 notiks Informcijas diena tiem Latvijas iedzvotjiem, kuri vlas iegt Latvijas pilsonbu naturalizcijas krtb. Lgums informt novada iedzvotjus (Latvijas nepilsous un rzemniekus) par Informcijas dienu.

Last vairk ...


Lauksaimniecb izmantoto skbbarbas ruu plvju bezmaksas savkana
24.02.2015

Tuvojoties pavasarim, lauksaimniekiem viena no aktualittm ir atbrvoans no skbbarbas sagatavoan izlietots ruu un bedru plves. SIA ZAAO (ZAAO) piedv risint jautjumu savcot minto materilu bez maksas no saimniecbm, lai to sagatavotu otrreizjai prstrdei. Pakalpojums tiek sniegts Ziemevidzem, k ar Balvu, Baltinavas, Viakas, Rugju novados.

Last vairk ...


RAUNAS NOVADA DOMES SDE NR. 2 2015.gada 25.februr
23.02.2015

DARBA KRTBA

Last vairk ...


Paziojums
19.02.2015

Raunas novada mjsaimniecbm, kuras noslguas lgumu ar Raunas novada domes Saimniecisko dienestu par komunlajiem pakalpojumiem dzvojams mjs

Last vairk ...


Liels Talkas konkurss pavaldbm Pastvs, kas prvrtsies
19.02.2015

Konkursa nolikums 2015

Last vairk ...


Vidzemes hokeja empionta zvaigu sple
18.02.2015

Paskums norisinsies 21. un 22.februr Vidzemes Olimpisk centra ledus hall

Last vairk ...


<--  ... 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...  --> 
Arhvs
2019 (174)   
2018 (302)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)