Raunas novads

Aktualitātes


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 2 2014.gada 29.janvārī DARBA KĀRTĪBA
24.01.2014


1. Raunas novada domes priekšsēdētājas Evijas Zurģes ziņojums par paveikto darbu.
2. Iesniegumu izskatīšana:
   2.1 Par Latvijas Sarkanā Krusta Raunas nodaļas vadītājas iesniegumu.
   2.2 Par apdzīvojamo platību D.S.
   2.3 Par apdzīvojamo platību G.K.
   2.4 Par apdzīvojamo platību S.K.
   2.5 Par apdzīvojamo platību M.R.
   2.6 Par E.S. studiju mācību maksas kompensēšanu.
   2.7 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Siliņi 2”.
   2.8 Par nekustamā īpašuma „Lejas Ģipšļi” zemes sadalīšanu.
   2.9 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Sprīži”.
3. Par A.L. izslēgšanu no palīdzības reģistra.
4. Par kustamās mantas – Elektriskās plīts-cepeškrāsns atsavināšanu.
5. Par kustamās mantas – Rotējošās pļaujmašīnas atsavināšanu.
6. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Raunas novada izglītības iestādēs.
7. Par grozījumiem 2010.gada 20.janvāra Raunas novada domes sēdes Nr.1 lēmumā 3.4. „Par Raunas vidusskolas direktores Anitas Neimanes iesniegumu“.
8. Par Raunas novada domes iekšējiem personu datu apstrādes aizsardzības noteikumiem.
9. Par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam.
10. Par grozījumiem noteikumos Nr.4 „Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2013.gadam“.
      Atpakaļ