Raunas novads

Aktualitātes


ZAAO ir iesniedzis jaunu tarifa projektu
21.09.2017


 

ZAAO ir iesniedzis jaunu tarifa projektu

SIA "ZAAO", reģ.nr. 44103015509, Rīgas iela 32, Valmiera 2017.gada 12.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu poligonā "Daibe", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika. 

 
Sabiedriskā pakalpojuma veids
Spēkā esošais tarifs
Piedāvātais tarifs
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
(bez PVN)
(bez PVN)
Sadzīves atkritumu apglabāšana poligonā "Daibe", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā
 
 
 
periodam 01.12.2017-31.12.2017
28.22
29.91
6.00%
periodam 01.01.2018-31.12.2018
28.22
24.97
-11.50%
periodam 01.01.2018-31.12.2019
28.22
21.02
-25.50%
periodam no 01.01.2020.
28.22
17.56
-37.75%

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi un nepieciešamību segt ES Kohēzijas fonda projekta "Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārta" un "CSA poligona „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesa iekārtu modernizācija" projekta ietvaros izveidoto infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksas. 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA “ZAAO” birojā Rīgas ielā 32, Valmierā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Finanšu daļas vadītāju – izpilddirektori Ievu Barutinu, tālr. 64281250.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201, e-pasts zaao@zaao.lv, fakss 64281251, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
      Atpakaļ